Formele informatie via de MR

De medezeggenschapsraad (MR) geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen, welke met het beleid van de school en/of het bestuur te maken hebben. De MR is een officieel overlegorgaan van de school, waarin ouders en personeel vertegenwoordigd zijn. Zij bestaat uit twee ouderleden, gekozen door de ouders van onze leerlingen, en twee personeelsleden, gekozen door het personeel van De Dolfijn.

 

Overleggen

Naast eigen vergaderingen overlegt de MR vier keer per jaar met de MR-en van de scholen binnen de onze sector; verder vindt ook overleg plaats met de MR-en van alle andere scholen van het schoolbestuur. Daarnaast vindt éénmaal per jaar een overleg plaats met de coördinator van het samenwerkingsverband betreft de toelichting op en instemming met het ondersteuningsplan. Van ieder overleg worden notulen gemaakt, die op school ingezien kunnen worden. Een MR-vergadering is openbaar.